Vesti

28.12.2015. godine u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Siloin" doo u Kovinu održana je redovna sednica Upravnog odbora UIPS-a na kojoj su razmotreni izveštaj o radu stručne službe između dve sednice i aktuelna pitanja od značaja za rad preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Posebna pažnja posvećena je pokušaju pronalaženja rešenja statusa zaposlenih u zavisnim preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom čiji su osnivači privredna društva i načinu na koji je moguće vratiti subvencije za zarade stručnih radnika i troškove prevoza zaposlenih osoba sa invaliditetom u ovim preduzećima u 2016. godine, čije je uskraćivanje najavljeno zbog manjeg iznosa opredeljenih sredstava u budžetu Republike za 2016. godinu.

Konstatovano je da je navedena dva ključna problme moguće rešiti samo neposrednom saradnjom i zajedničkim delovanjem sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Fondacija Centra za demokratiju, koordinator Radne grupe NKEU, u saradnji sa Pregovaračkim timom Vlade Republike Srbije i Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije organizovala je otvorenu sednicu Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja prati pregovaračka poglavlja 2 (Sloboda kretanja radnika) i 19 (Socijalna politika i zapošljavanje) u petak, 11. decembra 2015. godine u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Na skupu su predstavljeni ciljevi i mere "Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike" (Employment and Social Reform Programme - ESRP) čije se usvajanje očekuje. Istovremeno predstavljena je i uloga različitih aktera u primeni i praćenju ovog programa. 

Događaju su prisustvovali predstavnici državnih institucija, nevladinog sektora, među kojima i predstavnica UIPS-a, privrednog sektora i akademske zajednice.

Više na: http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11578/odrzana-otvorena-sednica-radne-grupe-nacionalnog-konventa-o-eu-poglavlja-2-i-19

Verici Voštinić, direktorki preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Mak Di" doo iz Kraljeva, je kao jednoj u grupi od 12 žena, 26. novembra 2015. godine, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije Aleksandar Vulin uručio prizanje "Dama regiona 2015" za dostignuća u oblasti socijalne zaštite.
Organizator manifestacije, na kojoj se dodeljuju godišnja regionalna priznanja uspešnim ženama iz različitih oblasti rada, je Udruženje građana "Dete u srcu" iz Kraljeva.
Više na linku:  http://www.minrzs.gov.rs/cir/aktuelno/item/4065-ministar-vulin-urucio-regiona-priznanja-dama-region-2015
U organizaciji Fondacije Centra za demokratiju, koja u okviru Konventa koordinira Radnu grupu NKEU koja prati poglavlja o socijalnoj zaštiti i zapošljavanju, odnosno poglavlja 2 i 19, održan je 13.11.2015. godine sastanak na kome je razmotren izveštaj Evropske komisije o godišnjem napretku, u kome je naznačen neznatan napredak u oblastima rada, zapošljavanja i socijalne politike.
Izveštaj o napretku možete pogledati na linku: 
 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_serbia.pdf 
Opširnije o sastanku radne grupe možete pogledati na linku:  http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11573/neznatan-napredak-u-oblastima-rada-zaposljavanja-i-socijalne-politike-u-godisnjem-izvestaju-evropske-komisije
U prostorijama UIPS-a 12.11.2015. godine održana je sednica Upravnog odbora na kojoj su razmotreni zaključci usvojeni na sednici skupštine i usvojeni planovi za njihovu realizaciju.
Na sednici  je predstavljen i usvojen izveštaj o radu stručne službe između dve sednici Upravnog odbora, a predstavnici državnih preduzeća koja su bila u postupku restrukturiranja iznosili su svoja iskustva u izradi UPPR-a.
Članovi Upravnog odbora su posebnu pažnju posvetili odnosu članova prema udruženju i posledicama ređeg održavanja sednica organa upravljanja, što otežava i usporava rad stručne službe udruženja.
Usvojeni zaključci, koji će biti realizovani u narednom periodu, usmereni su na kvalitativno i kvantitativno unapređenje angažovanja članova u funkcionisanju UIPS-a. 
U Zrenjaninu je 5. novembra 2015. godine održana XV Konferencija kvaliteta u organizaciji Regionalne privredne komore Zrenjanin na kojoj je između ostalih predstavljen rad Dragane Arsenović, iz preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Lola Preduzetništvo" doo iz Beograda i Mirjane Pantelić iz Udruženja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije (UIPS) pod nazivom "Razvijenost socijalnih veština osoba sa invaliditetom i njihov uticaj na međuljudske odnose i kvalitet obavljenog posloa u radnoj sredini", kao vid promocije i podrške pravima osoba sa invaliditetom da se obučavaju, zapošljavaju i zadržavaju zaposlenje do kraja svog radnog veka.
Galeriju fotografija možete pogledati na linku  https://photos.google.com/share/AF1QipOH8UBphS5msX4NqOw4XU8kzusoA5BNoBeeY03oVqAQWM4pT5U2dGuVthvBTuoPHw?key=Tmx4eWRRNnFQSnkyN1JScWMwdHFoUXVsTndYNzVB
U Vršcu je od 16. do 18. oktobra 2015. godine u hotelu "Srbija", u organizaciji Društva defektologa Vojvodine održana konferencija sa međunarodnim učešćem pod nazivom "Rad sa decom i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim osobama sa invaliditetom - teorijska, praktična i etička pitanja."

Na konferenciji je izlaganje imao Kasim Kundalić, savetnik za socijalnu integraciju osoba sa invaliditetom u radnoj sredini preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Atlantis" doo u Nišu, sa radom pod nazivom "Zapošljavanje osoba sa invaliditetom u preduzeću "Atlantis" doo Niš." 
U prostorijama Udruženja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije (UIPS) 7. oktobra 2015. godine održan je seminar „Unapređivanje kompetencija stručnih radnika u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.“
Članovi stručnih timova, koji rade na poslovima socijalne integracije i pružanju profesionalne asistencije osobama sa invaliditetom, upoznati su sa ispravnom terminologijom iz oblasti profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom koju treba korisititi u svakodnevnoj komunikaciji, dobili su osnovna saznanja o odlikama autizma i na koji način radnu sredinu treba pripremiti za zapošljavanje osobe sa autizmom, kao i koje mere podrške tokom profesionalne rehabilitacije je neophodno pružati. Poseban segment rada bio je posvećen temi stresa u radnoj sredini i metodama prevazilaženja stresnih situacija.
Seminar su vodile Prof. dr Marina Radić Šestić i dr Biljana Milanović Dobrota sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu koje su na ovom seminaru predstavile i specijalističke stručne studije „Podrška razvoju karijere osoba sa ometenošću“ koje zainteresovani mogu pratiti od januara 2016. odine na ovom fakultetu.
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je objavilo svoju Odluku o dodeli sredstava preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom po Javnom pozivu za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u ovim privrednim subjektima.
Navedenom odlukom dodeljuju se sredstva za podršku razvoju konkurentnosti preduzeća nabavkom repromaterijala i sirovina za period od 1. januara do 30. juna 2015. godine u skladu sa planom poslovanja preduzeća. potom za finansiranje troškova procene vrednosti imovine, vanerdnih izveštaja revizora i Unapred pripremljenog plana reorganizacije, kao i za finansiranje troškova sanacija i izmeštanja opasnih materija.
Sredstva se dodeljuju preduzećima za profesionalnu rehabiltaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja su podnela blagovremene i potpune prijave po Javnom pozivu, koja su ispunila sve uslove za dodelu sredstava i koja se nalaze na spisku preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom čije se finansiranje odobrava. 
U Kragujevcu je 6. jula 2015. godine ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin svečano uručio atest za pokretne platforme za transport osoba sa invaliditetom preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Zastava Inpro.
Ministar je najavio da će do kraja godine Fond PIO rešiti problem pristupačnosti svojih filijala, a očekuje se da to uradi i Nacionalna služba za zapošljavanje.
Direktorka republikčkog Fonda PIO Dragana Kalinović je ukazala da pokretanjem proizvodnje rampi u preduzeću Zastava Inpro  ova institucija štedi najmanje 50% sredstava koje je do sada izdvajala za nabavku rampi iz inostranstva.
Direktor preduzeća Zastava Inpro Branko Veljović je potvrdio da je napravljen proizvod koji po kvalitetu i ceni može da konkuriše uvoznim.
Više na http://www.minrzs.gov.rs/cir/aktuelno/item/2886-srbija-nece-vise-uvoziti-rampe-za-osobe-sa-invaliditet
i na:  https://www.youtube.com/watch?v=8yGtnWNmgKc
U Beogradu je 1. jula 2015. godine održan sastanak predstavnika Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sa direktorima preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja su na dan 13. avgusta 2014. godine bila u postupku restrukturiranja. Sastanku su prisustvovali i rukovodioci UIPS-a.
Sastanak je organizovan na inicijtaivu UIPS-a radi informisanja i preduzimanja aktivnosti u vezi realizacije zaključaka Vlade Republike Srbije od 18. i 25. juna 2015. godine koji se odnose na povezivanje staža i izradu unapred pripremljenog plana reorganizacije.
© 2011 UIPS :: Powered by IT Service