hands

Udruženje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije – UIPS je dobrovoljno, samostalno, poslovno, stručno, nevladino i neprofitno udruženje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.


Istorijat

Početak rada udruženja vezuje se za 15. jun 1966. godine, kada su Zajednicu ustanova i organizacija za rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica osnovali Republički savez gluvih, Republički odbor invalida rada i Srpsko lekarsko društvo.

Kroz različite faze  u razvoju društva i mi smo se menjali od prve Zajednice, preko Poslovne zajednice zaštitnih organizacija za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Srbije, Zajednice preduzeća za profesionalno osposobljavanje i zapošljavanje invalida, Zajednice invalidskih preduzeća do današnjeg udruženja čiji su osnivači preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.


Vizija

Naša vizija je borba protiv diskriminacije na tržištu rada i zalaganje  za pružanje jednakih šansi osobama sa invaliditetom da se stručno osposobljavaju i zapošljavaju u skladu sa Evropskom Strategijom zapošljavanja osoba sa invaliditetom.


Misija

Naša misija je zastupanje interesa preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom sa težnjom da ih ohrabrujemo, podržavamo i olakšavamo njihov razvoj.


Ciljevi

Ciljevi udruženja su:

1) promocija prava osoba sa invaliditetom i preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom;
2) podsticanje uključenosti osoba sa invaliditetom u sve sfere života na ravnopravnoj osnovi;
3) promovisanje i podizanje kvaliteta rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom;
4) osnaživanje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom;
5) poboljšanje kapaciteta preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom;
6) zaštita preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom;
7) predstavljanje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i
8) stvaranje jednakih uslova osobama sa invaliditetom da se stručno obrazuju i zapošljavaju, održe zaposlenje, napreduju ili promene profesionalnu karijeru.
O upravljanju i rukovođenju

Udruženjem upravljaju članovi preko svojih predstavnika u organima UIPS.

Najviši organ upravljanja je Skupština koju čini po jedan predstavnik svakog člana UIPS. Skupština upravlja radom UIPS i donosi najvažnije odluke o statusu i drugim pitanjima za rad UIPS. Sednice se održavaju najmanje jednom godišnje.

Skupština bira Upravni odbor koji je organ upravljanja udruženjem. Čini ga 13 članova. 11 članova se bira iz reda članova Udruženja, uz poštovanje ravnomerne teritorijalne zastupljenosti, dok su direktor Udruženja i predsednik Skupštine Udruženja članovi Upravnog odbora po funkciji. Rad na sednicama je javan, sednice su otvorene i njima mogu prisustvovati svi zainteresovani.

Organ nadzora je Nadzorni odbor, koji  bira i razrešava Skupština.

Radom Udruženja rukovodi direktor, koji predstavlja i zastupa Udruženje, stara se o zakonitosti njegovog rada i obavlja i druge poslove u skladu sa Statuom.

Za obavljanje stručnih i administrativnih poslova u Udruženju je organizovana Stručna služba na principu efikasnosti u radu, racionalnosti i tehničke opremljenosti za savremeno poslovanje.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service