U Domu Narodne skupštine Republike Srbije 21. septembra 2018. godine predstavljeni su projekti "EU podrška politici zapošljavanja" i "EU podrška Nacionalnoj službi za zapošljavanje".

Projekat "Tehnička pomoć za izgradnju kapaciteta u politici zapošljavanja" predstavlja deo Nacionalnog programa za Srbiju u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA 2013. Glavni fokus projekta je na razvoju sistema i procesa koji u značajnoj meri doprinose efikasnom i delotvornom povezivanju ponude i potražnje radne snage i sveukupnom funkcionisanju tržišta rada, sa posebnim osvrtom na uključivanje osoba sa invaliditetom. U tom cilju, projekat Tehničke pomoći pruža podršku Ministarstvu za rad, Nacionalnoj službi za zapošljavanje i preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom da razviju moderan sistem organizacije obuke za nezaposlene i kreiraju i sprovode mere aktivne politike zapoljavanja.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević je u svom izlaganju istakao da je stopa nezaposlenosti u Republici Srbiji na nivou od 12 odsto, što je daleko manje nego ranijih godina, kao i  da je jedan od strateških ciljeva Vlade Republike Srbije stabilan održiv rast zaposlenih, sa posebnim akcentom na zapošljavanje teže zapošljivih kategorija i usklađivanje znanja i veština sa potrebama tržišta rada.

Šef delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici je ukazao da je evidentno da srpska ekonomija raste, da se nezaposlenost smanjuje i da ima prostora da se takav trend nastavi. Upoznao je prisutne da projekat koji se predstavlja na konferenciji ima dve komponente. Prva se odnosi na podizanje kapaciteta Ministarstva za rad i Nacionalne službe za zapošljavanje kako bi se ostvarila bolja politika zapošljavanja. Druga komponenta se odnosi na mere aktivne politike zapošljavanja kako bi se omogućio ulazak na tržište rada  onima koji imaju manji nivo obrazovanja, veština i kvalifikacija.

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović je govorio o stanju na tržištu rada i merama koje NSZ preduzima u cilju usklađivanja potreba poslodavaca za određenim profilima radnika, dok je pomoćnik ministra za rad i viši službenik na projektu Jovana Milovanović govorila o značaju projekta Tehničke pomoći i drugih projekta koji se trenutno realizuju ili se očekuje početak njihove realizacije u Republici.

Vođa projekta "EU podrška politici zapošljavanja" Erve Buig je predstavio aktivnosti projekta i koje rezultate projekat treba da postigne, dok je generalni direktor Ekonomskog instituta Dragan Šagovnović izneo aktuelne pokazatelje i trend razvoja srpske privrede do 2040. godine. Sekretar UIPS-a Mirjana Pantelić je predstavila preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, aktivnosti koje će u okviru projekta biti usmrene na unapređenje njihovog položaja i ukazala na kapacitete UIPS-a koji mogu biti korišćeni u cilju što uspešnijeg ostvarenja postavljenih ciljeva.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service