Upravni odbor UIPS-a je održao svoju 54. redovnu sednicu 18. marta 2022. godine na kojoj je razmatran aktuelni položaj preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i usvojen zaključak o delovanju udruženja u narednom periodu.

U diskusiji članova najviše pažnje je bilo posvećeno smanjenim budžetskim sredstvima za unapređenje rada naših preduzeća, što je najviše pogodilo sva naša preduzeća i primedbama na Uputstvo o uslovima i načinu sprovođenja postupka za dodelu sredstava za subvencije zarada osoba sa invaliditetom u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. 

Istaknut je posebno težak položaj preduzeća na tržištu kada je reč o povećanju cena i kašnjenju isporuka repromaterijala, zaključeni ugovori sa fiksnom cenom i neizvesnošću njihove moguće korekcije, otežano održavanje likvidnosti i kašnjenje naplate potraživanja.

Konstatovano je da se o stavovima članova po ključnim pitanjima što hitnije izvesti resorno ministarstvo i dogovore zajedničke aktivnosti u otklanjanju uočenih problema, kao i da se nakon održanih izbora uspostavi komunikacija sa Ministarstvom privrede, kako bi se rešavala otvorena pitanja kada je reč o preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja su u državnom vlasništvu.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service