Vesti

U saradnji sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja UIPS je, za članove stručnih timova preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, organizovao i realizovao radionicu "Obuka za razvoj programa zasnovanim na ishodima obrazovanja".

Cilj radionice bio je podizanje kompentencija stručnih radnika, angažovanim na stvaranju i realizaciji programa obuka za osobe sa invaliditetom u ovim preduzećima.

Radionicu su sa izuzetnim uspehom vodile mr Gordana Mitrović, rukovodilac Centra za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih i dr Milica Gerasimović, koje su pripremile preznetacije i materijal za učesnike.


Upravni odbor UIPS-a održao je svoju redovnu sednicu, 29. novembra 2012. godine, na kojoj  je usvojen izveštaj o radu UIPS-a između dve sednice, podržan rad predstavnika UIPS-a u Radnoj grupi za izradu Zakona o socijalnom preduzetništvu, pozdravljena aktivnost Sekretarijata za privredu Beograda, koji je podržao rad 4 preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz njihovu promociju na sajmu BIZNIS BAZA i finansijskim sredstvima za nabavku opreme. Upravni odbor UIPS-a je preporučio i ostalim lokalnim samoupravama da slede  ovaj primer  i podrže rad preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na svojoj teritoriji. Na sednicu su definisane aktivnosti UIPS-a za naredni period.

O Fer proizvodu, kao kolektivnom žigu kojim se obeležavaju proizvodi i usluge preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, članova UIPS-a, sa jasnom porukom kupcu da kupujući tako obeležene proizvode i koristeći usluge ovih preduzeća, podržavaju osobe sa invaliditetom koje su zaposlene i aktivne na:

http://www.youtube.com/watch?v=7S8L2aPa3NY 

u emisiji "Mesto za nas".

Priču o zapošljavanju i obukama osoba sa invaliditetom u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom možete pogledati na:

http://www.mreza.rs/euronet/previous-episodes/Socijalna-inkluzija/17386/zaposljavanje-osoba-sa-invaliditetom.html

 

Grad Beograd, Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za socijalnu zaštitu finansira projekat "Obuka pripadnika romske populacije za zanimanje pomoćni kartonažer-proizvođač registratora" koji u partnerstvu realizuju član UIPS-a preduzeće "Lola Preduzetništvo" doo iz Beograda i UIPS.

Projektom je obuhvaćena obuka pripadnika romske populacije, kako bi se sticanjem znanja stvorile mogućnosti za trajno zapošljavanje.


Grad Beograd, Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za socijalnu zaštitu, finansira projekat "Obuka osoba sa invaliditetom za zanimanje pomoćnik pekara" koji u partnerstvu realizuju član UIPS-a, preduzeće "Lola Preduzetništvo" doo iz Beograda i UIPS.

Kroz projekat se obezbeđuju uslovi za obrazovanje osoba sa invaliditetom, sticanje kvalifikacija i otvaranje mogućnosti za radnu i socijalnu integraciju.

UIPS je, za članove stručnih timova preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom - savetnike za socijalnu integraciju i profesionalnu asistenciju,  organizovao i 5. oktobra 2012. godine, održao radionicu „Smernice za izradu izveštaja o radnom osposobljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom“.

Radionicu je vodila prof dr Gordana Odović sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.


U članu UIPS-a, preduzeću "Goša Solko" u Smederevskoj Palanci održana je, 27.9.2012. godine sednica Upravnog odbora UIPS-a u proširenom sastavu.

Sednici su prisustovali direktori 17 preduzeća-članova udruženja i tom prilikom razgovarali o aktuelnim pitanjima značajnim za rad preduzeća.

Na sednici je usvojen Izveštaj o radu UIPS-a u periodu između dve sednice, Izveštaj o poslovanju grupacije u 2011. godini koji je pripremila stručna služba UIPS-a, Izveštaj o primeni člana 27 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom i podržana inicijativa da se UIPS obrati Ministarstvu finansija, Poreskoj upravi i Ministarstvu rada , zapošljavanja i socijalne politike u cilju informisanja ovih institucija o uočenim nepravilnostima prikazivanja realizovanih ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji koji se zaključuju sa našim preduzećima u postupku ostvarivanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetetom drugih poslodavaca.

Udruženje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije (UIPS) promovisalo je, uz podršku gradske opštine Novi Beograd, u petak 14. septembra 2012. godine „Zbornik radova stručnih radnika preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom“.

Zbornik predstavlja jedinstvenu zbirku autorskih radova psihologa, defektologa, sociologa i pedagoga koji su angažovani kao profesionalni asistenti na projektu socijalne integracije i zapošljavanja osoba s invaliditetom.

U ovom Zborniku, koji je UIPS realizovao uz pomoć preduzeća „Lola Preduzetništvo“ d.o.o. iz Beograda, sadržana su sažeta teorijska i praktična iskustva u radu sa osobama sa invaliditetom u radnoj sredini.

Na promociji su govorili Spomenka Ćirić Janković, član veća opštine Novi Beograd zadužena za pitanja iz oblasti socijalne politike i zdravstva, Vera Pešut, samostalni savetnik u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, Vanja Zlatković, rukovodilac Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i Mirjana Pantelić, sekretar UIPS-a.

Posebna vrednost ovog Zbornika leži u širokoj primeni za mlade stručnjake koji započinju profesionalno angažovanje u različitim oblicima socijalnog preduzetništva, stručnoj javnosti, ali i svim ostalima koji se na bilo koji način bave socijalnom integracijom osoba sa invaliditetom.

UIPS UIPS UIPS

Video animacija Tima za socijalno ukljucivanje i smanjenje siromastva “Šta je socijalno uklјučivanje

http://www.youtube.com/watch?v=MIrdBbfXV1E

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service