Vesti

Upravni odbor UIPS-a je, na sednici održanoj 31. januara 2013. godine, posebnu pažnju posvetio pitanju rada stručnih timova u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i članovima uputio preporuke u cilju podsticanja stručnjaka za socijalnu integraciju i profesionalnu asistenciju na kontinuirano usavršavanje i podsetio na obavezu preduzeća da timovima obezbede prostorne, tehničke i tehnološke uslove za rad. Istovremeno, preduzeta je inicijativa za realizovanje novog sastanka sa predstavnicima Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike u cilju rešavanja pitanja od važnosti za rad preduzeća.
Upravni odbor UIPS-a održao je svoju redovnu sednicu 26.12.2012. godine na kojoj je najveća pažnja bila posvećena međusobnoj saradnji članova udruženja u oblasti izrade kvalitetnih programa obuke namenjenih osobama sa invaliditetom, a u cilju povećavanja mogućnosti za njihovo zapošljavanje.
Upravni odbor je preporučio članovima stručnih timova kontinuirano stručno usavršavanje i unapređenje znanja, posebno na planu motivacije i aktivacije osoba sa invaliditetom za uključivanje u programe obuka i zapošljavanje, kao i na planu razvijanja kvalitetnih programa  obuka.
Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima dodelila je danas, 21.12.2012. godine u Svečanoj sali Starog dvora, izabaranim udruženjima, među kojima je i UIPS, priznanje "Zvezde Beograda 2012".
Priznanje je UIPS-u dodeljeno za projekat "Obuka pripadnika romske populacije za zanimanje pomoćni kartonažer-izrađivač registratora" koji je podržao Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda, a koji je izveden u partnerstvu sa članom UIPS-a, preduzećem "Lola Preduzetništvo" doo iz Beograda. best online poker Casinos CrapsGrand BetBlackjack Bet
Predstavnici preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, članova UIPS-a, učestvovali su danas, 20.12.2012. godine, na Javnoj raspravi o Nacrtu zakona o socijalnom preduzetništvu i zapošljavanju u socijalnim preduzećima, koju je organizovalo Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike i izneli svoje predloge i sugestije u cilju unapređenja regulisanja ove veoma važne oblasti.
7. decembra 2012. godine održan je zajednički sastanak predstavnika Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike i direktora preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Na sastanku je bilo reči o merama koje je Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike preduzelo u prethodnom periou u cilju pružanja podrške u radu ovim preduzećima, kao i o merama koje će se preduzimati u narednom periodu. dok su direktori preduzeća imali priliku da iznesu probleme sa kojima se suočavaju u radu i o tome obaveste predstavnike ministarstva.
3. decembar, Medjunarodni dan osoba sa invaliditetom, preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom obeležavaju različitim manifestacijama, sa punom svešću o odgovornosti u vršenju funkcije  koja je od javnog interesa,  ali pre svega i iznad svega stvarajući pretpostavke za uključivanje osoba sa invaliditetom u svet rada, na lokalnom nivou na kome deluju.
I UIPS, povodom ovog dana, potvrdjuje svoju opredeljenost da i u narednom periodu usmerava svoje aktivnosti na podizanje kapaciteta preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, njihovo ekonomsko jačanje, stručno osnaživanje i razvijanje kompentencija kako bi  osobama sa invaliditetom bilo omogućeno, da se u što većem broju, uključe u mere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije koje imaju za cilj njihovo zapošljavanje i rad u sredini koja poštuje i vrednuje njihova postignuća.
best online poker
 
 

O zapošljavanju osoba sa invaliditetom u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, članovima UIPS-a, pogledajte u emisiji "Mesto za nas" na:

http://www.youtube.com/watch?v=BGAFuqMZe2w

U saradnji sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja UIPS je, za članove stručnih timova preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, organizovao i realizovao radionicu "Obuka za razvoj programa zasnovanim na ishodima obrazovanja".

Cilj radionice bio je podizanje kompentencija stručnih radnika, angažovanim na stvaranju i realizaciji programa obuka za osobe sa invaliditetom u ovim preduzećima.

Radionicu su sa izuzetnim uspehom vodile mr Gordana Mitrović, rukovodilac Centra za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih i dr Milica Gerasimović, koje su pripremile preznetacije i materijal za učesnike.


Upravni odbor UIPS-a održao je svoju redovnu sednicu, 29. novembra 2012. godine, na kojoj  je usvojen izveštaj o radu UIPS-a između dve sednice, podržan rad predstavnika UIPS-a u Radnoj grupi za izradu Zakona o socijalnom preduzetništvu, pozdravljena aktivnost Sekretarijata za privredu Beograda, koji je podržao rad 4 preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz njihovu promociju na sajmu BIZNIS BAZA i finansijskim sredstvima za nabavku opreme. Upravni odbor UIPS-a je preporučio i ostalim lokalnim samoupravama da slede  ovaj primer  i podrže rad preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na svojoj teritoriji. Na sednicu su definisane aktivnosti UIPS-a za naredni period.

O Fer proizvodu, kao kolektivnom žigu kojim se obeležavaju proizvodi i usluge preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, članova UIPS-a, sa jasnom porukom kupcu da kupujući tako obeležene proizvode i koristeći usluge ovih preduzeća, podržavaju osobe sa invaliditetom koje su zaposlene i aktivne na:

http://www.youtube.com/watch?v=7S8L2aPa3NY 

u emisiji "Mesto za nas".

Priču o zapošljavanju i obukama osoba sa invaliditetom u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom možete pogledati na:

http://www.mreza.rs/euronet/previous-episodes/Socijalna-inkluzija/17386/zaposljavanje-osoba-sa-invaliditetom.html

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service