Vesti

7. decembra 2012. godine održan je zajednički sastanak predstavnika Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike i direktora preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Na sastanku je bilo reči o merama koje je Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike preduzelo u prethodnom periou u cilju pružanja podrške u radu ovim preduzećima, kao i o merama koje će se preduzimati u narednom periodu. dok su direktori preduzeća imali priliku da iznesu probleme sa kojima se suočavaju u radu i o tome obaveste predstavnike ministarstva.
3. decembar, Medjunarodni dan osoba sa invaliditetom, preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom obeležavaju različitim manifestacijama, sa punom svešću o odgovornosti u vršenju funkcije  koja je od javnog interesa,  ali pre svega i iznad svega stvarajući pretpostavke za uključivanje osoba sa invaliditetom u svet rada, na lokalnom nivou na kome deluju.
I UIPS, povodom ovog dana, potvrdjuje svoju opredeljenost da i u narednom periodu usmerava svoje aktivnosti na podizanje kapaciteta preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, njihovo ekonomsko jačanje, stručno osnaživanje i razvijanje kompentencija kako bi  osobama sa invaliditetom bilo omogućeno, da se u što većem broju, uključe u mere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije koje imaju za cilj njihovo zapošljavanje i rad u sredini koja poštuje i vrednuje njihova postignuća.
best online poker
 
 

O zapošljavanju osoba sa invaliditetom u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, članovima UIPS-a, pogledajte u emisiji "Mesto za nas" na:

http://www.youtube.com/watch?v=BGAFuqMZe2w

U saradnji sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja UIPS je, za članove stručnih timova preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, organizovao i realizovao radionicu "Obuka za razvoj programa zasnovanim na ishodima obrazovanja".

Cilj radionice bio je podizanje kompentencija stručnih radnika, angažovanim na stvaranju i realizaciji programa obuka za osobe sa invaliditetom u ovim preduzećima.

Radionicu su sa izuzetnim uspehom vodile mr Gordana Mitrović, rukovodilac Centra za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih i dr Milica Gerasimović, koje su pripremile preznetacije i materijal za učesnike.


Upravni odbor UIPS-a održao je svoju redovnu sednicu, 29. novembra 2012. godine, na kojoj  je usvojen izveštaj o radu UIPS-a između dve sednice, podržan rad predstavnika UIPS-a u Radnoj grupi za izradu Zakona o socijalnom preduzetništvu, pozdravljena aktivnost Sekretarijata za privredu Beograda, koji je podržao rad 4 preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz njihovu promociju na sajmu BIZNIS BAZA i finansijskim sredstvima za nabavku opreme. Upravni odbor UIPS-a je preporučio i ostalim lokalnim samoupravama da slede  ovaj primer  i podrže rad preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na svojoj teritoriji. Na sednicu su definisane aktivnosti UIPS-a za naredni period.

O Fer proizvodu, kao kolektivnom žigu kojim se obeležavaju proizvodi i usluge preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, članova UIPS-a, sa jasnom porukom kupcu da kupujući tako obeležene proizvode i koristeći usluge ovih preduzeća, podržavaju osobe sa invaliditetom koje su zaposlene i aktivne na:

http://www.youtube.com/watch?v=7S8L2aPa3NY 

u emisiji "Mesto za nas".

Priču o zapošljavanju i obukama osoba sa invaliditetom u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom možete pogledati na:

http://www.mreza.rs/euronet/previous-episodes/Socijalna-inkluzija/17386/zaposljavanje-osoba-sa-invaliditetom.html

 

Grad Beograd, Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za socijalnu zaštitu finansira projekat "Obuka pripadnika romske populacije za zanimanje pomoćni kartonažer-proizvođač registratora" koji u partnerstvu realizuju član UIPS-a preduzeće "Lola Preduzetništvo" doo iz Beograda i UIPS.

Projektom je obuhvaćena obuka pripadnika romske populacije, kako bi se sticanjem znanja stvorile mogućnosti za trajno zapošljavanje.


Grad Beograd, Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za socijalnu zaštitu, finansira projekat "Obuka osoba sa invaliditetom za zanimanje pomoćnik pekara" koji u partnerstvu realizuju član UIPS-a, preduzeće "Lola Preduzetništvo" doo iz Beograda i UIPS.

Kroz projekat se obezbeđuju uslovi za obrazovanje osoba sa invaliditetom, sticanje kvalifikacija i otvaranje mogućnosti za radnu i socijalnu integraciju.

UIPS je, za članove stručnih timova preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom - savetnike za socijalnu integraciju i profesionalnu asistenciju,  organizovao i 5. oktobra 2012. godine, održao radionicu „Smernice za izradu izveštaja o radnom osposobljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom“.

Radionicu je vodila prof dr Gordana Odović sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.


© 2011 UIPS :: Powered by IT Service