Vesti

U Kovinu je, 10. septembra 2021. godine, održana 13. redovna sednica skupštine UIPS-a u sazivu iz 2010. godine na kojoj je domaćin bilo preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Siloin" doo.

Uz učešće predstavnika preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom - članova UIPS-a verifikovani su mandati članova iz preduzeća koja su primljena u članstvo udruženja između dve sednice skupštine, usvojena je odluka o izboru direktora preduzeća "Atlantis" doo iz Niša Miodraga Stojanovića za člana Upravnog odbora UIPS-a i usvojen izveštaj o radu udruženja između dve sednice, kao i Finansijski izveštaji UIPS-a za 2019. i 2020. godinu.

Članovi skupštine su konstatovali da su se preduzeća brzo prilagodila uslovima poslovanja u doba epidemije korona virusa, da su adekvatnom primenom higijenskih mera sačuvali živote i zdravlje svojih zaposlenih, da su uz poznate teškoće u većini pozitivno poslovali i tokom 2020. godine zaposlili ukupno 91 osobu sa invaliditetom, što se može smatrati značajnim doprinosom ove grupacije na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom u pogledu sticanja zaposlenja.

Učesnici su bili jednoglasni u oceni  da nema opravdanja zašto su preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u državnom/društvenom vlasništvu ostala bez pomoći države za likvidnost i odložene poreske obaveze, kao i da je na sva preduzeća i njihov složen ekonomski položaj posebno uticalo drastično smanjenje sredstava za poboljšanje uslova rada u njima u 2020. i 2021. godini.

Na sednici su gošće iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vera Pešut, viši savetnik i Ivana Gajić saradnik upoznale predstavnike preduzeća o aktivnostima ministarstva na unapređenju položaja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u prethodnom periodu i pozvale predstavnike preduzeća na aktivnu komunikaciju i saradnju sa resornim ministarstvom, posebno u pogledu davanja predloga za izmene i dopune Zakona o profesionanoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

 

U prostorijama UIPS-a, 2. septembra 2021. godine održan je sastanak stručnih radnika zaposlenih/angažovanih u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja su članovi UIPS-a.

Na sastanku je pozdravljeno donošenje Etičkog kodeksa stručnih radnika i ukazano na potrebu isticanja važnosti stručnog rada u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Istovremeno se razgovaralo o izazovima u radu stručnih radnika, uz konstataciju da rešenja problemskih situacija budu usmerenja za način budućeg postupanja i rada.

Na inicijativu stručnih radnika dogovoreno je ponovno pokretanje rada Odbora za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom kao radnog tela UIPS-a na čemu će stručna služba raditi u narednom periodu.

Konstatujući da su stručni radnici i do sada postupali iz navedenih načela i da je njihova formulacija potrebna jer se time ukazuje na značaj, specifičnost, složenost i važnost njihove uloge, na sastanku održanom 2. septembra 2021, godine usvojen je Etički kodeks stručnih radnika koji stručne poslove obavljaju u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom - članovima UIPS-a.

Izraženo je uverenje da će se usvajanjem i javnim objavljivanjem Etičkog kodeksa fokus javnosti i poslodavaca usmeriti na opravdanost, neophodnost i nužnost poštovanja, razumevanja i podržavanja rada stručnih radnika.

Pre 55 godina u Okružnom privrednom sudu u Beogradu registrovana je Zajednica ustanova i organizacija za rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica Republike Srbiju na inicijativu 11 organizacija: Republičkog saveza gluvih Srbije, Republičkog odbora invalida rada SRS, Srpskog lekarskog društva, Društva za brigu o deci sa cereblarnom paralizom iz Beograda, Sreskog odbora Saveza gluvih Titovo Užice, Osnovne organizacije Saveza gluvih opštine Kraljevo, Zavoda za rehabilitaciju slepih "Filip Višnjić" Zemun, DES Beograd, Vuk Karadžić Niš, Zaštitne radionice Zrenjanin i Zaštitne radionice Titovu Užice.

Postavljene ciljeve Zajednice UIPS, kao njen naslednik i pravni sledbenik, baštini i danas: "razmena iskustava i organizovana primena savremenih dostignuća na polju rehabilitacije i zapošljavanja invalidnih lica i unapređenja delatnosti članova, uz pružanje doprinosa unapređenju proizvodnih, finansijskih, pravnih i drugih delatnosti koji služe svrsi rehabilitacije i zapošljavanju invalidnih lica."

Od 80-ih godina 20. veka osnivači i članovi UIPS-a su preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koji gaje etiku solidarnosti i zalažu se za izgradnju društva koje usvaja humanistička načela i sve pojedince prihvata uz uvažavanje različitosti.

Povodom našeg jubileja sa poštovanjem i toplinom pamtimo rad i zalaganje svih naših koleginica i kolega koji su svojim radom ostavili trag i zalog za budućnost, ne zaboravljajući da su nam otvorili put kojim mi samo nastavljamo.

U Beogradu je 12. jula 2021. godine održana prva sednica Saveta za osobe sa invaliditetom, koji je formiran Odlukom Vlade Republike Srbije 20. maja 2021. godine i u čijem radu su učestvovali i predstavnici UIPS-a.

U skladu sa usvojenim dnevnim redom, predsednica Saveta, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Biljana Barošević, je predstavila značaj i ciljeve rada Saveta, kao i prioritete Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u oblasti unapređenja položaja i zaštite prava osoba sa invaliditetom. Članovi su doneli Poslovnik o radu Saveta, dok je o položaju osoba sa invaliditetom za vreme pandemije izazvane virusom COVID-19 govorila Ivanka Jovanović, izvršna direktorka NOOIS-a, a o preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u istom periodu govorio je Aleksandar Bursić, jedan od  predstavnika UIPS-a u ovom telu.

Članovi Saveta su razmenili i informacije o aktivnostima koje su organi i organizacije čiji su predstavnici preduzeli u prethodnom periodu u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, kao i predlog tema za pripremu  Programa rada Saveta za 2021. godinu.

Na sednici Upravnog odbora UIPS-a, koja je održana 6. jula 2021. godine u Beogradu, u članstvo UIPS-a po iskazanom interesovanju, kao osnivači i članovi primljena su sledeća preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom:

1. ADVERTA PACKGING doo Novi Sad

2. BV-ZAVRŠNI RADOVI doo Petrovaradin

3. PRO AVB TEAM doo Deč - Pećinci i

4. PRINT STUDIO M&A doo Novi Sad

Doborodšlicu u članstvo su im istog dana uputile kolege iz Upravnog odbora, sa željom da zajedničkim angažovanjem udruženje još snažnije nastavi da utiče na unapređenje uslova i rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Nakon duže pauze, usled poštovanja propisanih epidemioloških mera, 6. jula 2021. godine u prostorijama UIPS-a održana je 53. redovna sednica Upravnog odbora na kojoj su razmatrana aktuelna pitanja od značaja za rad preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. 

Usvojen je zaključak da se UIPS obrati resornom ministarstvu sa objašnjenjem da uplata subvencija dela zarada osoba sa invaliditetom sa zakašnjenjem dovodi preduzeća u veoma težak položaj, posebno ako se ima u vidu da je u 2020. i 2021. godini smanjen iznos za podršku ovim preduzećima što im je dodatno otežalo poslovanje, te i da je nužno povećanje budžetskih sredstava za ove namene iz fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Istovremeno, Upravni odbor je pozvao članove na časno, etičko i korektno postupanje na tržištu u skladu sa pravilima Etičkog kodeksa UIPS-a i doneo odluku da se četiri preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koja su status stekla tokom 2020. i 2021. godine, kao osnivači i članovi pridruže UIPS-u.

Upravni odbor je usvojio i zaključak kojim se održavanje redovne godišnje sednice skupštine UIPS-a zakazuje za 16. jul 2021. godine, a mesto održavanja će biti Kovin u kome deluju tri preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, od kojih su dva u članstvu UIPS-a. Domaćin sednice biće preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Siloin" d.o.o. i direktor ovog preduzeća Dobrica Ristić.

Vlada Republike Srbije je na svojoj sednici održanoj 20. maja 2021. godine donela Odluku o obrazovanju Saveta za osobe sa invaliditetom u koji su imenovana dva predstavnika i jedna predstavnica UIPS-a. 

Imenovani su Aleksandar Bursić, predsednik Upravnog odbora UIPS-a i direktor preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Stil" doo Zrenjanin, Miroslav Stevanović, zamenik predsednika Upravnog odbora UIPS-a i vlasnik preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom IPA "Metaloplastika" ad Stopanja i Jelena Rončević Bucher direktorka preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Project Pharmacy" doo Stara Moravica.

Predstavnici UIPS-a će u saradnji sa drugim članovima Saveta biti posvećeni realizaciji zadataka u oblasti razmatranja pitanja društvenog i ekonomskog položaja osoba sa invaliditetom i pitanja od značaja za zaštitu prava i unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

U okviru projekta "Socijalno preduzetništvo kao sredstvo u borbi protiv socijalne isključenosti i siromaštva" Caritas Šabac je 27. maja 2021. godine organizovao u Avliji održivog razvoja u Bogatiću Konferenciju povodom osnivanja dva preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom: Socijalna sinergija d.o.o. i Avlija održivog razvoja d.o.o.

Konferenciju je otvorio direktor Caritas Šabac i projekt menadžer Miroljub Nikolić upoznajući prisutne o aktivnostima koje ova organizacija realizuje već više od dve decenije i njihovu posvećenost uslugama u zajednici i razvoju socijalnog preduzetništva. Matija Milovanović pomoćnik predsednika Opštine Bogatić najavio je nastavak saradnje i dalju podršku opštine uz podsećanje na nemerljiv doprinos Critasa Šabac jačanju socijalnog preduzetništva u Repblici Srbiji.

Marija Ignjatović, direktorka preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Consult" doo iz Šapca prisutne je bliže upoznala sa Zakonom o profesionalnoj rehabiltaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom i značaju koji bi trebalo da imaju ugovori o poslovno-tehničkoj saradnji putem kojih privredni subjekti mogu da ostvare svoju obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom, istovremeno stvarajući uštedu u svojim troškovima poslovanja.

Ana Vučinić, psihološkinja i stručna savetnica za socijalnu integraciju osoba sa invaliditetom u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Consult" doo Šabac je govorila o procesu socijalne integracije i profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u radnoj sredini, kao i ostvarenim rezultatima ovog preduzeća u navedenoj oblasti.

Na Konferenciji su posetioci mogli da se upoznaju sa proizvodima i aktivnostima udruženja koja su učestvovala na Sajmu socijalnog preduzetništva i u otvorenom razgovoru razmene svoja iskustva iz različitih oblasti delovanja.

UIPS je podržao inicijativu, koju su pokrenula udruženja UG Bela čaplja, UG Kotež i UG Komšija Krnjača, za proglašenje Bare Reva prirodnim dobrom, zbog nezakonitog odlaganja otpada u ovom rezervatu prirode.

Bara Reva je stanište 150 vrsta ptica, među kojima je stanište strogo zaštićene vrste orla belorepana, kao i vidri i belog lokvanja koji uživa međunarodnu zaštitu. Bara Reva je  i važan  element u zaštiti naselja sa leve strane Dunava od poplava. Sve navedeno ugrožava nastajanje nelegalne deponije izmešanog građevinskog otpada, sa kojim je od avgusta 2020. godine do sada zatrpano preko 20 hektara šume.

UIPS je podržao inicijativu verujući da se zajedničkom akcijom možemo izboriti protiv uništenja prirode i kršenja zakona.

 

Povodom Međunarodnog dana socijalne pravde ministarka za rad, zapošljavanje,boračka i socijalna pitanja prof. dr Darija Kisić Tepavčević, sa pomoćnicama ministra Biljanom Barošević i Biljanom Zekavicom i gradonačelnikom Šapca dr Aleksandrom Pajićem posetila je 20. februara 2021. godine preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Consult" doo Šabac.

Direktorka Marija Ignjatović sa svojim saradnicima upoznala je goste sa uslužnim delatnostima koje preduzeće pruža i uputila ih u oblike stručnog rada koje zaposlenim osobama sa invaliditetom pružaju članovi tima zaduženi za radno osposobljavanje, poslove profesionalne asistencije i socijalne integracije.

U neposrednom razgovoru sa zaposlenima gosti su čuli njihove ocene svog rada u preduzeću ovog specifičnog tipa, koje je posvećeno: "... povećanju samopouzdanja, poštovanja, društvenog i ekonomskog osnaživanja svakog pojedinca, čime se osnažuje i porodica kao osnovna ćelija društva", kako je to naglasila direktorka Marija Ignjatović.

Ministarka Kisić Tepavčević je naglasila da će preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invlaiditetom uvek imati podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i najavila objavljivanje Javnog poziva za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u ovim preduzećima za 2021. godinu.

Više na: https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/ministarka-kisic-tepavcevic-povodom-medjunarodnog-dana-socijalne-pravde-socijalna-sigurnost-svim-gradjanima-narocito-ranjivim-grupama

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service