Vesti

U prostorijama UIPS-a 12.11.2015. godine održana je sednica Upravnog odbora na kojoj su razmotreni zaključci usvojeni na sednici skupštine i usvojeni planovi za njihovu realizaciju.
Na sednici  je predstavljen i usvojen izveštaj o radu stručne službe između dve sednici Upravnog odbora, a predstavnici državnih preduzeća koja su bila u postupku restrukturiranja iznosili su svoja iskustva u izradi UPPR-a.
Članovi Upravnog odbora su posebnu pažnju posvetili odnosu članova prema udruženju i posledicama ređeg održavanja sednica organa upravljanja, što otežava i usporava rad stručne službe udruženja.
Usvojeni zaključci, koji će biti realizovani u narednom periodu, usmereni su na kvalitativno i kvantitativno unapređenje angažovanja članova u funkcionisanju UIPS-a. 
U Zrenjaninu je 5. novembra 2015. godine održana XV Konferencija kvaliteta u organizaciji Regionalne privredne komore Zrenjanin na kojoj je između ostalih predstavljen rad Dragane Arsenović, iz preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Lola Preduzetništvo" doo iz Beograda i Mirjane Pantelić iz Udruženja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije (UIPS) pod nazivom "Razvijenost socijalnih veština osoba sa invaliditetom i njihov uticaj na međuljudske odnose i kvalitet obavljenog posloa u radnoj sredini", kao vid promocije i podrške pravima osoba sa invaliditetom da se obučavaju, zapošljavaju i zadržavaju zaposlenje do kraja svog radnog veka.
Galeriju fotografija možete pogledati na linku  https://photos.google.com/share/AF1QipOH8UBphS5msX4NqOw4XU8kzusoA5BNoBeeY03oVqAQWM4pT5U2dGuVthvBTuoPHw?key=Tmx4eWRRNnFQSnkyN1JScWMwdHFoUXVsTndYNzVB
U Vršcu je od 16. do 18. oktobra 2015. godine u hotelu "Srbija", u organizaciji Društva defektologa Vojvodine održana konferencija sa međunarodnim učešćem pod nazivom "Rad sa decom i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim osobama sa invaliditetom - teorijska, praktična i etička pitanja."

Na konferenciji je izlaganje imao Kasim Kundalić, savetnik za socijalnu integraciju osoba sa invaliditetom u radnoj sredini preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Atlantis" doo u Nišu, sa radom pod nazivom "Zapošljavanje osoba sa invaliditetom u preduzeću "Atlantis" doo Niš." 
U prostorijama Udruženja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije (UIPS) 7. oktobra 2015. godine održan je seminar „Unapređivanje kompetencija stručnih radnika u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.“
Članovi stručnih timova, koji rade na poslovima socijalne integracije i pružanju profesionalne asistencije osobama sa invaliditetom, upoznati su sa ispravnom terminologijom iz oblasti profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom koju treba korisititi u svakodnevnoj komunikaciji, dobili su osnovna saznanja o odlikama autizma i na koji način radnu sredinu treba pripremiti za zapošljavanje osobe sa autizmom, kao i koje mere podrške tokom profesionalne rehabilitacije je neophodno pružati. Poseban segment rada bio je posvećen temi stresa u radnoj sredini i metodama prevazilaženja stresnih situacija.
Seminar su vodile Prof. dr Marina Radić Šestić i dr Biljana Milanović Dobrota sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu koje su na ovom seminaru predstavile i specijalističke stručne studije „Podrška razvoju karijere osoba sa ometenošću“ koje zainteresovani mogu pratiti od januara 2016. odine na ovom fakultetu.
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je objavilo svoju Odluku o dodeli sredstava preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom po Javnom pozivu za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u ovim privrednim subjektima.
Navedenom odlukom dodeljuju se sredstva za podršku razvoju konkurentnosti preduzeća nabavkom repromaterijala i sirovina za period od 1. januara do 30. juna 2015. godine u skladu sa planom poslovanja preduzeća. potom za finansiranje troškova procene vrednosti imovine, vanerdnih izveštaja revizora i Unapred pripremljenog plana reorganizacije, kao i za finansiranje troškova sanacija i izmeštanja opasnih materija.
Sredstva se dodeljuju preduzećima za profesionalnu rehabiltaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja su podnela blagovremene i potpune prijave po Javnom pozivu, koja su ispunila sve uslove za dodelu sredstava i koja se nalaze na spisku preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom čije se finansiranje odobrava. 
U Kragujevcu je 6. jula 2015. godine ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin svečano uručio atest za pokretne platforme za transport osoba sa invaliditetom preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Zastava Inpro.
Ministar je najavio da će do kraja godine Fond PIO rešiti problem pristupačnosti svojih filijala, a očekuje se da to uradi i Nacionalna služba za zapošljavanje.
Direktorka republikčkog Fonda PIO Dragana Kalinović je ukazala da pokretanjem proizvodnje rampi u preduzeću Zastava Inpro  ova institucija štedi najmanje 50% sredstava koje je do sada izdvajala za nabavku rampi iz inostranstva.
Direktor preduzeća Zastava Inpro Branko Veljović je potvrdio da je napravljen proizvod koji po kvalitetu i ceni može da konkuriše uvoznim.
Više na http://www.minrzs.gov.rs/cir/aktuelno/item/2886-srbija-nece-vise-uvoziti-rampe-za-osobe-sa-invaliditet
i na:  https://www.youtube.com/watch?v=8yGtnWNmgKc
U Beogradu je 1. jula 2015. godine održan sastanak predstavnika Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sa direktorima preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja su na dan 13. avgusta 2014. godine bila u postupku restrukturiranja. Sastanku su prisustvovali i rukovodioci UIPS-a.
Sastanak je organizovan na inicijtaivu UIPS-a radi informisanja i preduzimanja aktivnosti u vezi realizacije zaključaka Vlade Republike Srbije od 18. i 25. juna 2015. godine koji se odnose na povezivanje staža i izradu unapred pripremljenog plana reorganizacije.
Naše koleginice i kolege - dragi prijatelji iz Asocijacije tumača srpskog znakovnog jezika, u saradnji sa COD-Centrom za orijentaciju društva, u okviru projekta "Pravo na informisanje-I mi imamo pravo da znamo" razvili su aplikaciju za mobilne telefone "Srpski znakovni jezik".
Apikacija ima cilj upoznavanje, upotrebu i razumevanje srpskog znakovnog jezika, Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom na znakovnom jeziku i približavanje kulture Gluvih.
Aplikaciju za srpski znakovni jezik možete preuzeti:
- za Android mobilne uređaje na:  https://play.google.com/store/apps/details?id=rs.diamondcode.cod 
- za Iphone uređaje na: https://itunes.apple.com/US/app/id990359276?mt=8
Učesnici konferencije "Profesionalna rehabilitacija odraslih osoba sa invaliditetom", koja je održana u Beogradu, 12. juna 2015. godine su usvojili sledeće preporuke:
1. U lokalnim sredinama u kojima deluju, ulogu koordinatora realizacije programa u okviru javnih radova treba poveriti preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom srazmerno njihovom znanju i iskustvu koje imaju u radu sa osobama sa invaliditetom, a u cilju uspešnog sprovođenja procesa integracije osoba sa invaliditetom;  
2. Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u lokalnoj sredini u kojoj deluju treba da sprovode efikasnu i upornu marketinšku kampanju kojom se ukazuje na potencijale osoba sa invaliditetom;
3. Predispozicije osoba sa invaliditetom treba preciznije definisati u rešenjima kojima se vrši procena njihove radne sposobnosti, s obzirom da određenje da osoba može da radi pod opštim ili pod posebnim uslovima preduzeće ne upoznaje sa tom osobom, niti je na osnovu takvih sadržaja rešenja moguće utvrditi potencijale osobe sa invaliditetom u cilju izbora buduće profesionalne aktivnosti, kao ni preduzimanje adekvatnih mera profesionalne rehabilitacije;
4. Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom treba da veću pažnju posvećuju razvoju životnih i socijanih veština osoba sa invaliditetom i da ih na taj način pripremaju za radnu sredinu, bilo zaštićenu, u preduzećima ovog tipa, bilo kod poslodavaca na otvorenom  tržištu rada;
5. Unapređenje, usaglašavanje i objedinjavanje evidencija koje se vode o osobama sa invaliditetom. 
12. juna 2015. godine u Beogradu je, u organizaciji UIPS-a, održana konferencija "Profesionalna rehabilitacija odraslih osoba sa invaliditetom", kao glavna aktivnost projekta istog naziva koji je podržan od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom, na Stalnom otvorenom konkursu za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji 2015. godine.
Ciljevi konferencije bili su razmena iskustava u primeni mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije odraslih osoba sa invaliditetom, povezivanje partnera, promocija primera dobre prakse i stvaranje uslova za buduću saradnju svih aktera angažovanih u ovoj oblasti.
U uvodnom delu konferencije govorile su Sanja Gavranović iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Jasmina Stanić iz Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Irena Rakić iz Nacionalne službe za zapošljavanje-Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i prof.dr Gordana Odović sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu.
Tokom radnog dela konferencije stručne radove iz oblasti profesionalne rehabilitacije odraslih osoba sa invaliditetom predstavili su Đorđe Obradović ("Zastava Inpro" doo), Sofija Bogdanović ("Goša Solko" doo), Tijana Pajković ("Goša Solko" doo), Ivana Ivanović (IPA "Metaloplastika" ad), Miroslav Vukčević (IPA "Metaloplastika" ad), Dragana Arsenović ("Lola Preduzetništvo" doo) i Dobrila Milosavljev ("Lira" doo). 
U preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Zaštitna radionica Željezničar" doo u Subotici, 5. juna 2015. godine, održana je redovna godišnja sednica skupštine UIPS-a. Sednici su, pored predstavnika stručne službe i preduzeća-članova UIPS-a, prisustvovali ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, pomoćnik ministra za rad Ljiljana Džuver, šef Odseka za podsticanje razvoja socijalnog preduzetništva, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Vera Pešut i samostalna stručna saradnica za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i razvoj socijalnog preduzetništva Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Jasmina Stanić.
Na sednici su usvojeni izveštaji o radu stručne službe UIPS-a i Upravnog odbora između dve sednice, izveštaj Nadzornog odbora o finansijskom poslovanju UIPS-a i zaključci o  delovanju UIPS-a u narednom periodu u cilju unapređenja rada preduzeća-članova.
Obraćajući se prisutnima, ministar Aleksandar Vulin je izrazio poštovanje za rad naših preduzeća i najavio podršku ministarstva njihovom radu i tokom ove godine. Istovremeno je najavio i donošenje Zakona o socijalnom preduzetništvu.
Pomoćnica ministra Ljiljana Džuver ja predstavila aktivnosti ministarstva za naredni period koje treba da reše neke od aktuelnih problema sa kojima se u svom radu susreću preduzeća koja su bila u postupku u restrukturiranja.
Na sednici skupštine uručena su i priznanja UIPS-a: Aleksandru Vulinu, za posvećeni rad na unapređenju rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, preduzeću "Inval Stat" doo iz Kovina za najveći broj zaposlenih osoba sa invaliditetom na neodređeno vreme u 2014. godini, preduzeću "Zaštitna radionica Željezničar" doo iz Subotice, za najbolje finansijske rezultate ostvarene u grupaciji u 2014. godini, preduzeću "Zastava Inpro" doo iz Kragujevca za rad stručne službe na sveobuhvatnim aktivnostima usmerenim ka socijalnoj integraciji osoba sa invaliditetom, Jasmini Stanić za višegodišnji posvećeni rad na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom i saradnju sa UIPS-om i Dragiša Marković i Valentini Marković za višedecenijsko negovanje vrednosti i tradicije UIPS-a. 
Više na: http://www.minrzs.gov.rs/cir/aktuelno/item/2608-zakon-o-socijalnom-preduzetnistvu-do-kraja-godine
http://www.palo.rs/privreda/vulin-zakon-o-socijalnom-preduzetnistvu-do-kraja-godine/1138078/ 
http://www.youtube.com/watch?v=fhKjCt4g1aY 


© 2011 UIPS :: Powered by IT Service